Reintegratie

Arbeidsongeschiktheid, ziekte, werkloosheid of andere privé-omstandigheden kunnen factoren zijn waardoor het arbeidsproces verbroken of onderbroken moet worden. Het hele proces van terugkeer naar werk wordt re integratie genoemd. Een re-integratietraject kan helpen werknemers weer naar eigen of passend werk te begeleiden of om weer een andere baan te vinden. De persoonlijke situatie van de werknemer bepaalt de te overbruggen afstand tot de arbeidsmarkt. NU-Coaching heeft inmiddels reeds honderden kandidaten begeleid naar passend werk, ongeacht de te overbruggen afstand.Wordt een werknemer langdurig ziek dan moet deze weer zo snel mogelijk aan passende arbeid worden geholpen. Dit kan binnen het bedrijf van de huidige werkgever of bij een nieuwe werkgever.Volgens de Wet Verbetering Poortwachter moet er eerst worden onderzocht of de werknemer bij zijn huidige werkgever kan terugkeren, in eerste instantie in de eigen functie. Is dit niet mogelijk, dan in een andere functie binnen het eigen bedrijf. Dit wordt ook wel het 1e Spoor genoemd.

Lukt het niet de werknemer bij zijn huidige werkgever aan passende arbeid te helpen, dan moet de werkgever samen met de werknemer op zoek naar passende arbeid bij een andere werkgever. Dit wordt het 2e Spoor genoemd.In de Wet Verbetering Poortwachter is een stappenplan opgenomen.Allereerst wordt onderzocht of terugkeer in eigen werk mogelijk is, eventueel met aanpassingen naar de inhoud of de organisatie van het werk. Lukt dit niet dan dient gezocht te worden naar andere mogelijkheden bij de eigen werkgever. Pas als dit niet lukt of binnen 3 maanden niet lijkt te gaan lukken, moet naar passende alternatieven elders op de arbeidsmarkt gezocht worden, via het 2e Spoor.

Advieshet2espoor

De Wet verbetering poortwachter, de Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar en de Regeling beleidsregels beoordelingskader poortwachter met bijlagen spelen een rol.

Werkgever en zieke werknemer zijn samen verantwoordelijk voor de re-integratie. De rechten en plichten van zowel werkgever als werknemer zijn vastgelegd in de Wet Verbetering Poortwachter (WVP).

Klik hier om te lezen wie wanneer wat moet doen.

Als werknemer bijna 2 jaar ziek is en een WIA-uitkering aanvraagt, heeft hij het re-integratieverslag nodig voor zijn aanvraag.

Het is belangrijk dat het re-integratieverslag, RIV, compleet en volledig is uitgewerkt. Naast de beoordeling op basis van de verschillende regels uit de WVP, heeft het UWV in 2017 eigen regels opgesteld waaraan wordt getoetst.

Deze vindt u in de Werkwijzer Poortwachter.

1e, 2e, 3e spoor

1e Spoor

In het 1e spoor wordt onderzocht of er voor de werknemer passende arbeid binnen het bedrijf van de huidige werkgever is. Dit kan de huidige functie zijn, een andere beschikbare functie of een andere gecreëerde functie al of niet met behulp van jobcarving.

De verzuimbegeleiding 1e spoor is een onderdeel van het re-integratiedossier. Indien de verwachting is dat re integratie in1e Spoor niet gaat lukken, kan eventueel gelijktijdig een 2e Spoor worden ingezet.

In het 1e spoor kan worden gekeken naar:

 • Aanpassen werkplek
 • Aanpassen functie
 • Gedeeltelijke werkhervatting
 • Andere werktijden

Bovengenoemde punten moeten duidelijk terugkomen in het Plan van Aanpak en de bijstellingen hiervan. Hierin staat duidelijk wat de mogelijkheden van de werknemer zijn. Zo is voor het UWV duidelijk wat er is gedaan aan de re-integratie.

Begeleiding NU-Coaching:

 • Wegnemen belemmeringen voor terugkeer naar eigen werk.
 • Onderzoeken energienemers en energiegevers.
 • Coachen op belemmerende overtuigingen.
 • Vergroten veerkracht

2e Spoor

Als in het 1e spoor duidelijk wordt dat een zieke werknemer niet meer bij de huidige werkgever aan de slag kan, dient het 2e spoor te worden opgestart. Dit moet duidelijk terugkomen in het re-integratiedossier. Een arbeidsdeskundige of bedrijfsarts kan aangeven of en wanneer het nodig is om een 2e spoortraject te starten.

Sommige werknemers keren gedeeltelijk terug binnen het bedrijf van de huidige werkgever. Of een werknemer kan gedeeltelijk aan het werk bij een andere werkgever. Is een werknemer deels aan het werk dan zet de werkgever samen met de werknemer het re-integratietraject voort tot de werknemer volledig is hersteld of tot het einde van het 2e ziektejaar. Gaat de werknemer deels aan het werk dan legt de werkgever dit vast op het formulier bijstelling Plan van Aanpak.

Begeleiding NU-Coaching:

 • Accepteren huidige situatie
 • Begeleiden naar ander passend werk
 • Creatief inzetten instrumenten

3e Spoor

Re-integratie derde spoor is er voor de werknemer die na twee jaar van arbeidsongeschiktheid nog geen passende werkplek heeft gevonden. Derde spoor re-integratie wordt ingezet als de werkgever eigen risicodrager, ERD, is voor de WGA. Het doel van een 3e spoor re-integratietraject is het vinden van een duurzame functie en het beperken van de schadelast voor de werkgever.

Als eigenrisicodrager voor de WGA bent u verplicht uw (ex)-werknemer gedurende tien jaar na einde wachttijd te begeleiden bij zijn of haar re-integratie. Ook betaalt u de WGA-uitkering als uw (oud)-medewerker onder de WGA-regeling valt.Zijn er nog arbeidsmogelijkheden dan is het raadzaam om re-integratiebegeleiding aan te bieden. Hiermee vergroot u de kans op een passende functie voor uw oud-medewerker en kunt u uw schadelast beperken.

Begeleiding NU-Coaching:

 • De werknemer voor bereiden voor terugkeer naar de arbeidsmarkt, lees verder bij Werkfit Maken
 • De werknemer begeleiden naar een passende baan, lees verder bij Naar Werk