Vraagbaak.

De vernieuwde Arbowet heeft gevolgen voor de werkgever, de werknemer, de bedrijfsarts en de preventiemedewerker, maar ook voor het medezeggenschapsorgaan in de vorm van een ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT).

Wijzigingen Arbowet per 1 juli 2017

Basiscontract: De invoering van het basiscontract is een van de belangrijkste punten van de nieuwe Arbowet. Het basiscontract stelt minimumeisen aan het contract tussen arbodienstverleners en werkgevers, onder andere over de toegang tot de werkvloer en de second opinion.

Open spreekuur: In de nieuwe Arbowet mag de werknemer de bedrijfsarts  bezoeken als hij vragen heeft over zijn gezondheid in relatie tot het werk, ook als de werknemer nog niet verzuimt of klachten heeft. De werkgever moet dit mogelijk maken, bijvoorbeeld via een open spreekuur.

Vrije toegang werkvloer: De bedrijfsarts moet iedere werkplek kunnen bezoeken om zo het bedrijf beter te leren kennen en goed inzicht te krijgen in de arbeidsomstandigheden en de belasting in het werk.

Second opinion: Als de werknemer twijfelt aan de juistheid van het door de bedrijfsarts gegeven advies, mag de werknemer een second opinion van een andere bedrijfsarts aanvragen. Bedrijfsartsen moeten zo’n verzoek altijd honoreren, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn om het niet te doen. De second opinion wordt door de werkgever betaald.

Melden beroepsziekten: In het basiscontract is opgenomen dat de bedrijfsarts beroepsziekten moet kunnen melden aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) en hier dus ook tijd aan moet kunnen besteden.

Een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is voor iedere organisatie een verplicht onderdeel van de Arbowet. In het bijbehorende Plan van Aanpak staat wat het bedrijf gaat doen om de risico’s op het gebied van veilig en gezond werken tegen te gaan of te beperken en wanneer deze maatregelen uitgevoerd gaan worden. Management, deskundigen en ondernemingsraad en werknemers spelen hierbij een belangrijke rol. De arbodienst of een gecertificeerde kerndeskundige toetst de ingevulde RI&E.

De volgende signalen (opgesteld door de Branche Organisatie Arbodiensten) kunnen erop wijzen dat uw werknemer, om wat voor reden dan ook, niet gelukkig is:

Er is een verandering in denken: minder vindingrijk, minder humor, malende gedachten

Er is een verandering in gedrag: bazig, vitten, rusteloos, besluiteloos

(Aanhoudende) ‘simpele’ klachten: nek- en/of hoofdpijn, verkoudheid

Er is een verandering in gevoelsleven: zorgen, trekt zich vaker terug, stemmingswisselingen

Er is een verandering in werkgewoontes: vaker kort vrij willen, minder gedreven

Om het aantal werknemers dat langdurig ziek is terug te dringen, is de Wet verbetering poortwachter ingesteld. Het uitgangspunt hierbij is dat snel en effectief ingrijpen het verzuim korter maakt. Ziek zijn is voor niemand prettig. Voor de werknemer niet, maar ook niet voor de werkgever. Nog vervelender wordt het als een werknemer door ziekte langdurig uit de roulatie is of zelfs arbeidsongeschikt raakt. De Wet verbetering poortwachter gaat de strijd aan met langdurig verzuim door ziekte. Deze wet verlangt dat werkgever en werknemer zich samen met arbodienst of gecertificeerde bedrijfsarts inspannen om de getroffen werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen.

Om te zorgen voor een snelle en effectieve re-integratie is de regeling Procesgang eerste en tweede ziektejaar ingesteld. Deze schrijft voor wat werkgever en werknemer moeten doen vanaf de eerste week van de ziekmelding. De belangrijkste stappen in dit re-integratieproces zijn:

  • 1e dag van verzuim: Ziekmelding door de werknemer
  • 1e week (tijdig): Ziekmelding doorgeven aan bedrijfsarts/casemanager door de werkgever
  • 6e week: Probleemanalyse en advies door bedrijfsarts
  • 8e week: Plan van Aanpak opstellen (en vervolgens periodieke evaluatie; tenminste eens per 6 weken)
  • 13e week: Ziekmelding doorgeven aan UWV door de werkgever
  • 46e – 52e week: Eerstejaarsevaluatie (voor iedereen die na 1 januari 2004 ziek gemeld is)
  • 91e week: Aanvraag WIA indienen, door werknemer, bij UWV. Re-integratieverslag bijvoegen
  • 92e – 104e week: UWV beoordeelt het re-integratieverslag (en sanctioneert zo nodig)
  • 104e week: WIA-keuring door UWV.

Om ervoor te zorgen dat iedereen zich aan de afspraken houdt, moeten u en uw werknemer iemand aanwijzen die alles in de gaten houdt: de casemanager. Dit kan een medewerker van de arbodienst zijn, maar bijvoorbeeld ook de direct leidinggevende van de werknemer. Zowel u als uw werknemer kunnen bij de casemanager terecht als iets niet volgens afspraak verloopt.

Een arbeidsdeskundige onderzoek is een onderzoek gedaan door een arbeidsdeskundige, op basis van de door de bedrijfsarts vastgestelde beperkingen. In het onderzoek worden de  re integratiemogelijkheden van de zieke medewerker onderzocht.

Als duidelijk is geworden dat de zieke medewerker naar verwachting niet meer terug kan keren in de eigen functie of naar een andere passende functie in de organisatie met een loonwaarde van minimaal 65%, moet de werknemer begeleid worden naar een passende functie buiten de eigen organisatie. Het is aan te bevelen dit door een arbeidsdeskundige vast te laten stellen. Om een loonsanctie te voorkomen dient in ieder geval binnen 6 weken na deze vaststelling een adequaat 2e Spoor traject te worden opgestart.

Als eigenrisicodrager voor WGA en ZW bent u niet alleen verantwoordelijk voor de loondoorbetaling bij verzuim, maar ook voor de ZW- en WGA uitkeringen ( WGA max 10 jaar).

Biedt kansen, maar brengt ook risico’s met zich mee.